Wedstrijdreglement Allianz Memorial Van Damme 2022

16 augustus 2022
(c) Allianz Memorial Van Damme / Tomas Sisk

Organisatie

De huidige wedstrijd (hierna: “de Wedstrijd”) wordt georganiseerd door de vzw visit.brussels (hierna: “visit.brussels” of “de Organisator”) met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 2-4.

Er wordt benadrukt dat Facebook of enig ander sociaal netwerk niet verantwoordelijk is voor het beheer en de promotie van de huidige actie en bijgevolg hiermee niet in verband staat. De deelnemer onderscheidt dus Facebook van de Organisator en aanvaardt daarbij dat alle ontvangen informatie afkomstig is van visit.brussels en niet van Facebook. De persoonlijke gegevens die verstrekt worden in het kader van de Wedstrijd zullen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van uw deelname aan de wedstrijd. 

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. Deelname aan de Wedstrijd is enkel toegelaten voor fysieke personen die meerderjarig zijn.

2.2. Deelname aan de Wedstrijd is verboden (i) voor personeelsleden van visit.brussels, (ii) voor personen die in direct of indirect juridisch verband staan met de Organisator of met één van de bedrijven die deelnemen aan de organisatie of de verspreiding van de Wedstrijd en (iii) voor personen die in direct verband staan met de hiervoor vermelde personen (ouders in opgaande of dalende lijn, echtgenoten, wettelijk samenwonende partners, broers en zussen). 

2.3. Deelname is beperkt tot één deelname per fysieke persoon. Elke deelnemer die meermaals wenst deel te nemen met behulp van verschillende emailadressen of verschillende identiteiten, of die op een andere manier meerdere keren probeert deel te nemen, wordt gediskwalificeerd.

3. Toegankelijkheid en duurtijd

De Wedstrijd is toegankelijk via Facebook op de officiële pagina van visit.brussels (https://www.Facebook.com/visitbrussels/?hl=nl) van 16 augustus 16 uur tot 24 augustus 16 uur.  

4. Modaliteiten

4.1. Om deel te nemen, moet de deelnemer:

  • zich aanmelden via Facebook en alle verplichte velden van het formulier dat beschikbaar is op de hierboven vermelde Facebook-pagina (inclusief naam, voornaam en een e-mailadres) invullen. Deelname is alleen geldig als alle gevraagde gegevens correct zijn ingevuld;   

  • De twee vragen correct en schiftingsvraag bij benadering beantwoorden.

  • de voorwaarden inzake de gegevensbescherming lezen en bijgevolg accepteren: https://www.visit.brussels/nl/visitors/about-us/privacy-policy

4.2. De winnaars zullen gekozen worden uit de deelnemers die de twee vragen correct hebben beantwoord en waarvan het antwoord op de schiftingsvraag zo dicht mogelijk bij het juiste antwoord ligt. De trekking zal uitgevoerd worden door Anke Harthoorn of Sara Gibril in hun hoedanigheid van medewerkers van de Editorial Dienst.

De lijst van winnaars wordt binnen 5 werkdagen na de sluitingsdatum van het vergelijkend onderzoek (21 augustus 2022) vastgesteld, d.w.z. op 29 augustus 2022. De winnaars worden binnen 7 werkdagen na de sluitingsdatum van de wedstrijd per e-mail op de hoogte gebracht, uitsluitend door visit.brussels.    

Winnaars die hun prijs niet binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van deze e-mail hebben opgeëist, kunnen na deze periode geen aanspraak meer maken op hun prijs.    

4.3. De verliezers zullen geen bericht ontvangen aangaande het feit dat ze de Wedstrijd verloren hebben en dat ze bijgevolg geen aanspraak kunnen maken op een prijs.

4.4. De Organisator behoudt zich het recht voor om al dan niet de namen van de winnaars alsook een lijst van gewonnen prijzen te publiceren op de website www.visit.brussels en op de sociale media van de onderneming, zonder dat hierdoor enig ander recht voor de winnaars ontstaat dan de ontvangst van de prijs.

5. De prijzen

5.1. De Organisator kent 200 x 1 duo tickets toe voor de "Allianz Memorial Vandamme" op 02/09/2022 in Brussel. Er zullen dus in totaal 200 winnaars zijn.   

5.2. Er wordt een maximumprijs toegekend per deelnemer: er wordt slechts één prijs toegekend en uitgereikt.

5.3. De toegekende prijzen worden niet teruggenomen, noch omgeruild.  

5.4. De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Wedstrijd naar eigen goeddunken aan te passen, mits deze van gelijke waarde zijn.

6. Verantwoordelijkheid van de Organisator

6.1. De Organisator behoudt zich het recht voor om de organisatie van de Wedstrijd te wijzigen of om de Wedstrijd te schorsen of te beëindigen en dit op eender welk moment en zonder opzeg in het geval van overmacht of eender welk andere uitzonderlijke situatie buiten zijn wil om, en in het bijzonder in het geval van internetstoringen, storingen aan het telefoonnetwerk, computers, internetleveranciers, servers en dit zonder dat de deelnemers of eender welke andere persoon hierdoor aanspraak kan maken op een schadevergoeding of interest.

6.2. Met uitzondering van ernstig of opzettelijk wangedrag, kunnen noch de Organisator, noch zijn personeel en de eventuele derden waarop hij beroep heeft gedaan in het kader van deze Wedstrijd verantwoordelijk gehouden worden voor eventueel geleden schade opgelopen door deelname aan de Wedstrijd of door de organisatie van de Wedstrijd, door de aanduiding van de winnaars of door de al dan niet toekenning van de prijzen. Evenmin kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor de in het vorige punt genoemde wijzigingen, opschortingen en annuleringen.

6.3. De Organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de onjuiste bewoording of aanduiding van de door de deelnemers verstrekte gegevens.

7. Persoonsgegevens

7.1. De Organisator behandelt de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van deze actie overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegeven en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

7.2. De persoonsgegevens van de deelnemers zullen behandeld worden overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) met het oog op het goede verloop van de actie en in het bijzonder om in contact te kunnen treden met de deelnemers. Deze persoonsgegevens kunnen ook opgenomen worden in een database om zodoende gebruikt te worden voor commerciële en publicitaire doeleinden van de Organisator of deelnemende partners aan de actie.  

7.3. De deelnemers hebben recht tot toegang en rechtzetting wat betreft hun persoonsgegevens en in voorkomend geval het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze persoonsgegevens voor direct marketing. Het volstaat dat de deelnemer in dit opzicht een brief richt aan het volgende adres: Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel of een email aan dataprivacy@visit.brussels, met in bijlage een kopie van de identiteitskaart.

7.4. De Organisator neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen. Door het verzenden van zijn persoonsgegevens, erkent de deelnemer hoe dan ook dat het verzenden van deze persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is.

8. Bijkomende informatie

8.1. Elk verzet of klacht betreffende de Wedstrijd kan per email gericht worden aan Mevr. Anke Harthoorn (a.harthoorn@visit.brussels) , die binnen de mate van het mogelijke hierop zal antwoorden. Het uitblijven van een reactie kan in geen enkel geval worden beschouwd als een aanvaarding door de Organisator van hetgeen geschreven werd.

8.2. Een telefonisch verzoek met betrekking tot de Wedstrijd wordt in geen enkel geval beantwoord.

9. Naleving van het Reglement

Deelname aan de Wedstrijd houdt de volledige naleving van dit Reglement in.

10. Toepasselijk recht en bemiddeling

Het Belgische recht is van toepassing op dit Reglement.

Elk geschil waartoe dit Reglement aanleiding kan geven, met name betreffende de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging ervan, en dat de partijen niet in der minne kunnen regelen wordt beslecht door een arbitrage hof. Dit hof bestaat uit één arbiter. De arbiter wordt benoemd (i) met wederzijds goedvinden van de partijen binnen 10 (tien) dagen na het begin van de procedure of (ii) door CEPANI (Belgisch centrum voor arbitrage en mediatie) bij gebrek aan benoeming met wederzijds goedvinden op het einde van de voormelde termijn van 10 (tien) dagen.  

De arbiter doet uitspraak in overeenstemming met het Belgisch recht.  

De arbitrage- en expertisekosten zijn voor rekening van de partij die in gebreke is gebleven. Indien dit moeilijk toepasbaar is, worden de kosten over de partijen verdeeld in een door de arbiter vastgestelde verhouding.  

11. Allerlei

Indien een bepaling van het huidige Reglement beschouwd wordt als onbestaande of ongeldig, blijven de andere bepalingen en voorwaarden hoe dan ook van toepassing.