Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Bepaling en algemeenheden

1.1 De "Tram Experience" is een initiatief van visit.brussels, (hierna "visit.brussels"), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 2-4, in partnerschap met de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) (hierna "de Organisatoren").

1.2 De reservatie van de diner-rit "Tram Experience" (hierna "diner-rit") via de reserveringsdienst visit.brussels (tramexperience@visit.brussels) houdt in dat de consument (hierna "de Consument"), alle bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden (hierna "de Voorwaarden") zonder voorbehoud aanvaardt.

1.3 De diner-rit vindt meestal plaats van dinsdag tot en met zondag om 20.00 uur. Vertrek en aankomst zijn op het Poelaertplein te 1000 Brussel (wijzigingen in deze dienstregeling zijn mogelijk met het akkoord van de organisatoren). De service wordt verzorgd door 1 chef, zijn sous-chef en 3 personen in de zaal. Er wordt een gastronomisch menu geserveerd.

1.4 Het feit dat visit.brussels zich op een bepaald ogenblik niet beroept op een bepaling van de Voorwaarden kan niet uitgelegd worden als een afstand van deze bepaling.

Artikel 2 – Modaliteiten voor een diner-rit

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

2.1 De reservering van een diner-rit impliceert dat elke bestelling aanleiding geeft tot ofwel een schriftelijke bestelling van de Consument ofwel een bevestiging van de bestelling door visit.brussels. 

2.2 De reservering van een diner-rit is alleen geldig op de met visit.brussels afgesproken datum en tijd en voor het afgesproken aantal gasten. 

2.3 Tenzij anders aangegeven door visit.brussels, vindt het vertrek en de aankomst voor een "Tram Experience" diner-rit plaats op het Poelaertplein. De duur van de rit is +/- 2 uur voor een 6-gangenmenu en +/- 2 uur 45 minuten voor een 7-gangenmenu. De reisroute, die als aanduiding wordt gegeven, kan door de Organisatoren gewijzigd worden. Er zijn geen haltes tijdens de reis.

2.4 Omdat het een overeenkomst op afstand betreft overeenkomstig artikel VI. 47 van de wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht, beschikt de Klant niet over het in dit artikel bedoelde herroepingsrecht aangezien de goederen die in het kader van deze overeenkomst worden geleverd snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn (artikel VI. 53, 4°).

2.5 Met uitzondering van gevallen van overmacht kan het diner-traject in geen geval worden terugbetaald, gewisseld of gewijzigd, behalve in geval van annulering door visit.brussels. In geval van annulering door visit.brussels van het diner-traject op de overeengekomen datum en tijd, biedt visit.brussels de Klant de keuze tussen uitstel van de datum en tijd tot een andere datum en tijd of terugbetaling van het diner-traject.

2.6 In geval van annulering van het vertrek van de Tram Experience door visit.brussels door overmacht (slecht weer, epidemie, pandemie, betoging, terroristische daden die de veiligheid van de bezoekers bedreigen, blokkade van transportmiddelen of voorraden om welke reden dan ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, blokkeren van het computersysteem of de telecommunicatie, etc.), kan het diner-traject worden omgewisseld of terugbetaald, onder de volgende voorwaarden:

- annulering ten minste 10 werkdagen voor de datum van de reis: omruilen mogelijk, 100% terugbetaling mogelijk;
- annulering ten minste 5 werkdagen voor de datum van de reis: omruilen mogelijk, 50% terugbetaling mogelijk;
- annulering tot 3 werkdagen voor de datum van de reis en tot de datum van de reis: geen omruiling mogelijk, geen terugbetaling mogelijk.

2.7 Het is verboden om te roken op de Tram. Daarnaast is ook elk ander voedsel dan wat op de Tram wordt geserveerd, verboden.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

3.1 visit.brussels wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot alle eventuele technische storingen aan de tram die het onmogelijk zouden maken om een "Tram Experience" diner-rit te organiseren.

De aansprakelijkheid van visit.brussels geldt dus niet bij vertraging, tekortkoming of onderbreking van de dienstverlening die te wijten zijn aan overmacht of aan gebeurtenissen buiten visit.brussels om.

3.2 visit.brussels kan in geen geval aansprakelijkheid gesteld worden voor het gedrag van de Consumenten tijdens een diner-rit. 

3.3 visit.brussels waarborgt niet de stiptheid van de dienstregeling van de tram.

3.4 visit.brussels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) geleden tijdens een diner-rit. Hetzelfde geldt voor eventuele diefstal of verlies voor of tijdens het diner. 

Artikel 4 – Tarieven

4.1 De tarieven voor de diner-rit “Tram Experience” zijn: 

Trammenu – 6 gangen (dinsdag, woensdag, donderdag en zondag)

  • Tafel voor 2 personen: 210€ btw incl. + 2,50€ beheersvergoeding
  • Tafel voor 4 personen: 420€ btw incl. + 5€ beheersvergoeding
  • Tafel voor 2 en 4 personen: 630€ btw incl. + 7,50€ beheersvergoeding
  • Gezelligheidstafel*: 200€ btw incl. + 2,50€ beheersvergoeding

Experience-menu – 7 gangen (vrijdag en zaterdag)

  • Tafel voor 2 personen: 260€ btw incl. + 2,50€ beheersvergoeding
  • Tafel voor 4 personen: 520€ btw incl. + 5€ beheersvergoeding
  • Tafel voor 2 en 4 personen: 780€ btw incl. + 7,50€ beheersvergoeding
  • Gezelligheidstafel*: 250€ btw incl. + 2,50€ beheersvergoeding

4.2 De Consument verbindt zich ertoe dit bedrag te betalen vóór de datum van aankomst in de Tram Experience.

Artikel 5 – Varia

5.1 De Consument erkent en aanvaardt dat de FAQ een integrerend deel zijn van de Voorwaarden en dat ze er bij referentie zijn in opgenomen. De FAQ kunnen op elk ogenblik door visit.brussels gewijzigd worden.

5.2 De Voorwaarden zijn bedoeld om uitsluitend van toepassing te zijn voor de reservatie en het gebruik van de diner-rit "Tram Experience", met uitsluiting van de andere producten van visit.brussels die onderworpen zijn aan de algemene voorwerpen die er betrekking op hebben.

Artikel 6 – Nietigheid van een beding, toepasbaar recht en rechtsgebied

6.1 De nietigheid, het verval of het niet-uitvoerbaar karakter van het geheel of een deel van de voorafgaande bepalingen leidt niet tot de nietigheid van de andere bedingen van de Voorwaarden, die van toepassing blijven. De volledig of gedeeltelijk nietige, vervallen of niet-uitvoerbare bepaling zal als niet geschreven beschouwd worden. visit.brussels verbindt er zich toe om deze bepaling te vervangen door een andere die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie zal vervullen. 

6.2 De Voorwaarden worden uitsluitend geregeld, geïnterpreteerd en toegepast overeenkomstig het Belgisch recht. Enkel de hoven en rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.