Algemene gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de website

1. INFORMATIE OVER VISITBRUSSELS

1.1 UITGEVER VAN DE SITE

De Site www.visit.brussels(hierna, de 'Site') wordt geleid en uitgebaat onder de verantwoordelijkheid van:

VZW visit.brussels (hierna, 'visit.brussels'),

Koningsstraat 2-4

1000 Brussel

Nr. KBO: 0600.885.207

De Site is een platform bedoeld om informatie te geven aan de gebruikers (hierna de 'Gebruiker ') over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald de culturele bezoeken en evenementen die het Gewest en zijn Partners voorstellen, de hotels, de restaurants, parken, markten, die er plaats hebben, vertoningen, concerten die er worden georganiseerd, enz. (hierna de 'Diensten').

Elke vraag of klacht over de Site, over de huidige algemene gebruiksvoorwaarden (hierna 'AGV'), over de privacy policy (hierna 'Policy') en over de algemene verkoopsvoorwaarden (hierna 'AVV') kan aan visit.brussels gericht worden op volgend e-mailadres: dataprivacy@visit.brussels.

1.2 AANVAARDING

De toegang tot de Site is onderworpen aan huidige AGV en aan de Privacy Policy en, voor bepaalde onderdelen van de Site, aan de algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd AVV), alsook aan de toepasselijke wetten en reglementen. Hierdoor impliceert de toegang tot de Site de integrale aanvaarding, zonder voorbehoud, door de Gebruiker van huidige AGV en van de Policy en voor bepaalde onderdelen van de Site, van de AVV.

Uitsluitend voorliggende AGV, de AVV en de Policy regelen de relatie tussen de Gebruiker van de Site en visit.brussels met betrekking tot het gebruik van de Site en van de Diensten. Deze kunnen op gelijk welk ogenblik geraadpleegd worden op de Site.

1.3 WIJZIGING

visit.brussels behoudt zich het recht voor om op elk moment huidige AGV, AVV en Policy, de toegang tot de Site en haar inhoud te wijzigen en te vernieuwen. Alle wijzigingen worden aan de Gebruikers opgelegd bij elke toegang tot de Site. Derhalve zijn de toepasselijke algemene voorwaarden deze die gelden op de datum van het gebruik van de Site of van de Diensten door de Gebruiker.

1.4 TAALVERSIES

In het geval van verschillen tussen de taalversies van huidige AGV, van de AVV en van de Policy geniet de Franstalige versie voorrang.

1.4 VERSIONS LINGUISTIQUES

En cas de divergences entre les versions linguistiques des présentes CGU, des CGV et de la Charte, la version en langue française prévaudra.

2. TOEGANG TOT DE SITE EN DE PLICHTEN VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN DE SITE EN HAAR INHOUD

2.1. De Gebruiker verbindt er zich toe om de Site enkel te gebruiken overeenkomstig haar voorwerp, met uitsluiting van elk ander doel.

2.2. De Gebruiker verbindt er zich toe deze algemene gebruiksvoorwaarden en de geldende wetgeving na te leven en in het bijzonder zich te onthouden van

- de Site te gebruiken om berichten te versturen die ongewenst, niet-gevraagd, piramidaal of van een gelijkaardige frauduleuze aard zijn;

- acties te ondernemen die de goede werking van de Site en de Dienst ontregelt, met inbegrip van het gebruik van virussen, malware of massaal verstuurde berichten;

- zonder toestemming trachten toegang te verkrijgen tot beschermde delen van de Site, of tot eender welke apparatuur gebruikt in de exploitatie van de Site;

- een valse naam, een pseudoniem te gebruiken of zich te laten voorstaan op de identiteit van een andere persoon of van een entiteit;

- de Site voor andere doeleinden dan die waarin voorzien te gebruiken.

2.3. Bij niet-naleving door de Gebruiker van de AGV, de AVV, de Policy, de wetten of de toepasselijke reglementering mag visit.brussels geenszins verantwoordelijk worden gehouden. De Gebruiker vrijwaart visit.brussels van elke actie, grief of klacht van derden (inclusief publieke autoriteiten) met betrekking tot het gebruik van de Site.

2.4. De Gebruiker is ook verplicht om visit.brussels onmiddellijk schriftelijk te verwittigen indien hij kennis heeft van een ongepast gedrag in verband met de Site, door een e-mail naar volgend adres te versturen:  dataprivacy@visit.brussels.

3. INSCHRIJVING

De Gebruiker is een natuurlijke of een rechtspersoon. Hij kan zich inschrijven, meer bepaald een abonnement nemen op de newsletters van visit.brussels of zijn favorieten vastleggen, door via de Site een account te creëren en lid te worden. De inschrijving is kosteloos.

Als de Gebruiker een rechtspersoon is, verzekert hij dat hij bekwaam en gerechtigd is te handelen en de rechtspersoon kan binden volgens deze AGV.

Na het indienen van een inschrijvingsformulier, beschikbaar op de Site, ontvangt de Gebruiker op het e-mailadres opgegeven op dit formulier een ontvangstbevestiging met vermelding van zijn gebruikersnaam en paswoord. De inschrijving is compleet als de Gebruiker zijn vraag tot inschrijving bevestigd heeft door de hyperlink aan te klikken in de ontvangstbevestiging verzonden door visit.brussels. De Gebruiker kan zich dan aanmelden op de Site door zijn gebruikersnaam en paswoord in te vullen in de daartoe voorziene velden.

De inschrijving van een Gebruiker geeft aanleiding tot de opname van zijn persoonsgegevens in de databank van visit.brussels.

visit.brussels verwerkt de persoonsgegevens die haar overgemaakt worden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, en in het bijzonder overeenkomstig de verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna genoemd 'de Algemene Verordening Gegevensbescherming') en overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Om deze rechten uit te oefenen als betrokken persoon (bijvoorbeeld vraag om uit te schrijven), toegekend door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, richt de Gebruiker een schriftelijk verzoek daartoe, samen met een kopie van zijn identiteitskaart of paspoort, aan de verwerkingsverantwoordelijke:

 - via e-mail: dataprivacy@visit.brussels.

- met de post:

visit.brussels vzw

Koningsstraat 2-4

1000 Brussel

 

visit.brussels doet het nodige om zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, hierop in te gaan. Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan.

Meer informatie met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door visit.brussels is terug te vinden in de Privacy Policy.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en de toegang tot zijn account. In dit licht moet de Gebruiker zich ervan verzekeren dat geen derde persoon toegang heeft tot de Site met zijn paswoord. In de veronderstelling dat de Gebruiker kennis zou hebben dat een andere persoon zijn paswoord gebruikt om toegang te krijgen tot de Site, zal hij visit.brussels meteen hiervan verwittigen per e-mail naar volgend adres: dataprivacy@visit.brussels.

4. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

4.1. De Site en haar componenten (merken, logo’s, grafische vormgeving, foto’s, animatie, video’s, muziek, teksten, beelden, gegevensbestanden, enz.) zijn het eigendom van visit.brussels. Ze zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten (namelijk auteursrechten en verwante rechten, merkenrechten en octrooien, enz.) en mogen dus niet vermenigvuldigd, verspreid, gewijzigd, openbaar gemaakt, verdeeld, doorgegeven, verkocht of overgedragen worden op enigerlei wijze zonder voorafgaande geschreven toelating van visit.brussels of, indien van toepassing, van de rechtmatige eigenaar van de betreffende rechten, met het risico dat dit een misdrijf vormt en dat de auteur burgerrechtelijk of strafrechtelijk verantwoordelijk is.

4.2. Gehele of gedeeltelijke reproductie van de Site is verboden.

4.3. Behoudens voorafgaandelijke schriftelijk akkoord van visit.brussels is het plaatsen van hyperlinks op de Site door gebruik te maken van de techniek van 'framing' of 'deep linking' strikt verboden.

4.4. Het gebruik van de Site is voorbehouden voor een strikt persoonlijk gebruik behoudens een specifieke en uitdrukkelijke overeenkomst of licentie daartoe, toegestaan door visit.brussels.

5. VERANTWOORDELIJKHEID VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN DE SITE

5.1. TOEGANG TOT EN WERKING VAN DE SITE

5.1.1. De Site is toegankelijk voor iedereen die toegang heeft tot het internet. Alle kosten verbonden aan de toegang tot de Site, zoals software, kosten voor toegang tot het internet of apparatuur, zijn uitsluitend ten laste van de Gebruiker. Enkel de Gebruiker is verantwoordelijk voor de goede werking van zijn IT-materiaal en zijn toegang tot het internet.

visit.brussels behoudt zich het recht voor de toegang te weigeren tot de Site of een onderdeel ervan, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, voor elke Gebruiker die deze algemene voorwaarden niet eerbiedigt.

Bovendien behoudt visit.brussels het recht om te allen tijde de Site geheel of gedeeltelijk te schorsen of stop te zetten, zonder enige verantwoording of voorafgaandelijke kennisgeving.

5.1.2. In de mate van het mogelijke doet visit.brussels het nodige opdat de Site up-to-date is en toegankelijk blijft voor de Gebruikers. Maar visit.brussels garandeert niet dat de functies van de Site zonder onderbrekingen of foutloos ter beschikking zijn, dat alle gebreken onmiddellijk kunnen verholpen worden of dat de Site of de server die de Site ter beschikking stelt, vrij is/zal zijn van virussen of andere malware. 

visit.brussels kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eender welk verlies en/of schade, van welke aard dan ook, die zou voortvloeien uit de schorsing, de onderbreking, de (technische) ontregeling, de vertraging, de moeilijke toegang en/of de onderbreking van toegang tot het geheel of een deel van de Site of enig ander technisch probleem met gevolgen voor het gebruik/de toegang tot de Site, of door een virus of malware op de Site of die de Site rechtstreeks of onrechtstreeks aantasten.

5.1.3. Als de Gebruiker een virus of andere malware op de Site vaststelt, dan moet hij dit melden aan visit.brussels, op volgend adres: dataprivacy@visit.brusels, zodat men de noodzakelijke maatregelen kan treffen. visit.brussels raadt de Gebruiker alleszins aan om op zijn computer firewalls, antivirussen en andere beschermingssoftware te plaatsen om zo eventuele schade te vermijden.

5.1.4. visit.brussels is niet verantwoordelijk voor onjuiste of foutieve informatie die op de Site gepubliceerd wordt. Onjuiste of foutieve informatie geven geenszins recht op enige financiële vergoeding.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor elke beslissing die hij neemt om een activiteit te reserveren op basis van informatie van de Site. 

5.2. GEBRUIK VAN DE SITE

De Gebruiker gebruikt de Site op eigen risico. De Site, haar componenten en alle informatie, software, instellingen en eraan gebonden aanbiedingen worden aangeboden zoals ze zijn, naargelang de beschikbaarheid, zonder enige garantie van welke aard ook (noch uitdrukkelijk, noch impliciet) en binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving.

visit.brussels wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) resulterend uit het gebruik van de Site en van haar onderdelen, of de onmogelijkheid om de Site te gebruiken.

5.3. LINKS NAAR EN OP ANDERE SITES

De Site kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. visit.brussels heeft geen controle op deze websites noch op de informatie die zij bevatten. visit.brussels is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Het plaatsen van links op de Site impliceert geenszins goedkeuring van de inhoud van deze websites of webpagina's door de vzw visit.brussels.

Daarenboven kunnen sommige websites een link naar de Site bevatten. Deze derde sites worden niet door visit.brussels gecontroleerd. visit.brussels is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de werking, inhoud en het gebruik van deze websites. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding van visit.brussels op de Site, houdt het bestaan van zulke links geen enkele goedkeuring van visit.brussels in, wat deze websites betreft of betreffende het gebruik ervan, noch enige associatie of partnership met de beheerder van deze websites.

6. KLACHTEN

Om geldig te zijn dient elke eventuele klacht van de Gebruiker met betrekking tot de Site via e-mail verzonden te worden naar volgend adres: dataprivacy@visit.brussels binnen acht (8) kalenderdagen na kennisname van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht. De afwezigheid van elke betwisting volgens bovenstaande regels leidt voor de Gebruiker tot de onvoorwaardelijke aanvaarding, zonder voorbehoud van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht en de facto tot definitief afzien van elke klacht hierover.

7. GELDIGHEID VAN DE CONTRACTUELE CLAUSULES

7.1 Het afzien van visit.brussels om op een gegeven moment haar rechten, welke voortvloeien uit de huidige AGV, te doen gelden kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van haar rechten die zij later kan doen gelden krachtens deze AGV.

7.2 De eventuele nietigheid, de ongeldigheid of het niet-uitvoerbare karakter van alle of een deel van de bepalingen van deze AGV, zal niet leiden tot de nietigheid van het geheel van de bepaling die gedeeltelijk geldig is noch van het geheel van de andere bepalingen van deze AGV. De bepaling die geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet-uitvoerbaar is, wordt voor niet-geschreven gehouden. visit.brussels verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de nietige bepaling door een geldige en conforme bepaling te vervangen die, rekening houdend met de economische, juridische en commerciële beperkingen, dezelfde doelstellingen nastreeft als de nietig verklaarde bepaling. 

8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

8.1 Deze AGV zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

8.2 De partijen stellen alles in het werk om elk geschil waartoe deze AGV aanleiding zouden kunnen geven met betrekking tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging, in der minne te regelen. Elk geschil dat niet in der minne kan worden geregeld tussen de partijen, moet worden beslecht door een scheidsgerecht dat bestaat uit één arbiter. De arbiter wordt benoemd (i) met wederzijds goedvinden van de partijen binnen 10 (tien) dagen na het begin van de procedure of (ii) door CEPANI (Belgisch centrum voor arbitrage en mediatie) bij gebrek aan benoeming met wederzijds goedvinden op het einde van de voormelde termijn van 10 (tien) dagen. De arbiter spreekt zich uit overeenkomstig het Belgisch recht. De kosten van de arbitrage en van de expertise komen ten laste van de in gebreke blijvende partij en worden, in geval van moeilijkheden bij de toepassing, tussen de partijen verdeeld in de verhouding die de arbiter vaststelt.