Juridische informatie en administratieve transparantie

Verslagen

1. Identiteit van de visit.brussels vzw

Naam: visit.brussels vzw
BTW-nummer: (BE) 0600.885.207
Adres : Koningsstraat 2-4 - 1000 Brussel
Telefoon: +32(0)2.513.89.40
Mail: hello@visit.brussels

2. Toepassing van de Wet 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten – elektronisch platfom e-procurement

3. Elektronische facturering

"Met het oog op modernisering en administratieve vereenvoudiging heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten om het gebruik van elektronische facturering uit te breiden. Vanaf 1 november 2020 worden enkel nog facturen in elektronisch formaat aanvaard voor alle overheidsopdrachten waarvan het geraamde bedrag meer bedraagt ​​dan 30.000 EUR exclusief btw. Vanaf 1 november 2020 wordt de verplichting uitgebreid tot alle overheidsopdrachten, ook die met een lage waarde (<30.000 EUR exclusief btw). Na elk van deze data worden facturen in een ander formaat (papier, e-mail, enz.) niet meer verwerkt.

Met "elektronische factuur" wordt bedoeld de factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm volgens de Europese norm (Deze factuurvorm moet de Europese norm "EN 16931-1:2017" naleven. Deze norm is vooral belangrijk voor de ontwikkelaars van beheertools voor elektronische facturatie. Meer informatie op www.publicprocurement.be) en die een automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt. Deze definitie sluit met name facturen uit die in pdf-formaat zijn opgesteld en per e-mail worden verzonden door de ondernemers."

Voor meer informatie : https://easy.brussels/projects/elektronische-factuur-2/?lang=nl

4. Administratieve transparantie

1/ Rechtsgronden :

De vzw visit.brussels past de bepalingen van Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 toe en meer bepaald artikel 6. De vzw past ook de omzendbrief toe van 18/09/2018 over de toepassing van artikel 11 van de nieuwe gezamenlijke Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Deze twee teksten specificeren dat gewestelijke openbare instellingen elk jaar moeten publiceren:

 • De competenties, organisatie en werking van de administratieve overheid;
 • Een inventaris van de subsidies, met vermelding van de begunstigde, het voorwerp van de subsidie en het bedrag van de subsidie;
 • Een inventaris van de studies die werden verricht voor rekening van de bestuurlijke overheid, voor zover ze werden verricht door een externe partner. De inventaris vermeldt voor elke studie de identiteit van de auteur, dat wil zeggen de naam van de rechtspersoon of natuurlijke persoon aan wie de studie werd toevertrouwd, evenals de kostprijs van de studie;
 • Een inventaris van de overheidsopdrachten, met vermelding van de opdrachtnemer en van het vastgelegde bedrag;
 • De oproepen tot kandidaten en de wervings-, bevorderings- of vervangingsvoorwaarden van alle vacatures die ze willen invullen;
 • Het bijwonen van vergaderingen, vergoedingen en voordelen van alle aard, evenals representatiekosten;
 • De reizenlijst van openbare vertegenwoordigers;

2/ De competenties, organisatie en werking van de vzw :

a) Competentie :

De opdracht die aan visit.brussels is toevertrouwd, bestaat erin te zorgen voor de ontwikkeling en de bevordering van de regionale marketing, het vrijetijds-, institutioneel en zakentoerisme in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het beheer van de toeristische infrastructuur en de bevordering van het vrijetijds-, institutioneel en zakentoerisme in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook het imago van Brussel als hoofdstad van de Europese Unie met alle passende middelen te promoten. De activiteiten van visit.brussels worden uitgevoerd in overeenstemming met vier  waarden die zowel het DNA als de interne en externe strategie van visit.brussels weerspiegelen:

 1. Passion for Brussels
 2. Sustainability
 3. Diversity
 4. Client Centricity

b) Organisatie : visit.brussels is gestructureerd in 4 pijlers rond de Algemene Directie:

De pijler Media verdedigt het imago van Brussel, van de organisatie visit.brussels en het Brusselse aanbod en promoot deze binnen de prioritaire segmenten die in de strategische plannen zijn gedefinieerd. Hij doet dit via alle media met een 360-graden strategie en digital als ruggengraat.

De pijler Strategy & International die de strategie voor de hele onderneming bepaalt: de merkstrategie, de kernthema's en de prioriteiten van de marktsegmenten, maar ook de doelstellingen, de prioriteiten en de momenten met impact ten opzichte van de klanten.

De pijler Client Experience die invulling geeft aan de B2B- en B2C-klantenervaring. Deze pijler streeft naar uitmuntendheid en kwaliteit in de uitvoering van de diensten zoals gedefinieerd door de strategie van het bedrijf. Hij fungeert als een voorbeeld voor de ontvangst en organisatie van evenementen die in nauw contact met bezoekers en bewoners staat en van wie hij de behoeften doorgeeft aan de afdeling Strategie.

De pijler Finance & Operating is verantwoordelijk voor alle diensten die de goede werking van het bedrijf garanderen. Hij vergemakkelijkt het werk van de medewerkers door zoveel mogelijk taken te centraliseren, zowel op het gebied van inkoop als op juridisch, boekhoudkundig en financieel gebied. De pijler garandeert een goed bestuur van visit.brussels als instelling van openbaar nut.

c) Werking van de vzw:

De Vereniging verbindt zich ertoe een transparant beheersbeleid te voeren dat voldoet aan de door het Gewest vastgestelde controlevereisten. In dit verband voldoet het aan de regels van goed bestuur en de strikte toepassing van de regels die verband houden met de ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle. Zij besteedt ook bijzondere aandacht aan het welzijn van haar werknemers en handelt in overeenstemming met het paritair comité 329.03 en in een constructieve en vreedzame sociale dialoog. Haar aanwervingsbeleid eerbiedigt het evenwicht tussen mannen en vrouwen en de diversiteit.

De vereniging komt vijf keer per jaar bijeen met haar strategisch comité, waarin de sociale partners, de toeristische sector en de Brusselse culturele sector vertegenwoordigd zijn. Het Strategisch Comité is een plaats waar strategische beleidslijnen op het gebied van toerisme worden uitgestippeld en is een platform voor uitwisseling en discussie tussen de verschillende actoren.

Het Gewest kent jaarlijks een subsidie toe aan de Vereniging, die deze besteedt aan de financiering van haar missies. Naast deze jaarlijkse basissubsidie kan het Gewest aanvullende middelen aan de vereniging toekennen voor specifieke projecten, die met name bijdragen tot de uitstraling en het goede imago van het Gewest.

Ons hoofdinformatiekantoor vind je in het BIP, op de Kunstberg. 
Aan de Grote Markt en in Station Europe (vlak voor het Europees Parlement) bevinden zich twee infopunten. 
Open : maandag tot vrijdag van 9u30 tot 17u30; zaterdag en zondag van 10u tot 18u 
Op 24/12 en 31/12 van 9u30 tot 15u
Gesloten op 1/1 en 25/12 

3/ Inventaris van de subsidies

4/ Inventaris van de studies

a) De externe partner Resonance Consulting Inc. voerde een belangrijke studie uit in het kader van de opdracht ‘internationale citymarketing’, waarvan de coördinatie sinds juli 2021 is toevertrouwd aan visit.brussels.

De studie bestond uit verschillende delen :

- een ‘Marketing & Brand Audit’ van zeventien Europese en internationale steden;
- een 'Competitive Performance Analysis' van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en vijftien Europese en internationale steden;
- een perceptieonderzoek van het BHG bij b2c- en b2b-publiek in zeven Europese landen;
- een honderdtal interviews met publieke en private actoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Tijdschema van de studie: september 2021 > januari 2022.
Kostprijs: € 366.691,25 excl. btw.
Dienstverlener: RESONANCE CONSULTANCY Inc. - 325 Hudson Street, 4th Floor - New York, NY 10013 - Contact: Christopher Fair - Jeremie Feinblatt

b) ReCa-studie over het consumptiegedrag van de Belgen in restaurants en bars, iVox, iVOX bv, € 4.958,00 (excl. btw).

c) Marktonderzoek Verenigd Koninkrijk en Nederland naar citytripgewoonten en de perceptie van Brussel, iVOX bv, € 9.696,94 (excl. btw).

5/ Inventaris van de overheidsopdrachten

6/ De oproepen tot kandidaten en de voorwaarden inzake aanwerving, bevordering of vervanging voor alle betrekkingen die worden vacant verklaard, worden openbaar gemaakt binnen zeven werkdagen na de aanwervings-,bevorderings- of vervangingsbeslissing.  Ook de beslissingen tot aanwerving, bevordering en vervanging voor de betrekkingen van de ambtenaren van niveau A die worden vacant verklaard, worden openbaar gemaakt binnen zeven werkdagen vanaf de beslissing. In 2020 waren er geen rekruteringen, geen promoties en geen vervangingen.

7/ Het bijwonen van vergaderingen, vergoedingen en voordelen van alle aard, evenals representatiekosten;

8/ De reizenlijst van openbare vertegenwoordigers;